HIRDETMÉNY az óvodai felvételről

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 05-04-2015

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet- továbbiakban: R.- 12. § (1) bekezdése)

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi-, folyamatosan történik.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését (Nkt. 72. § (1) bekezdése).
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (R. 20. § (2) bekezdése).

Az Nkt. a 2015. évre vonatkozóan az óvodai nevelést már a három évesekre, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan tette kötelezővé.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
– Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).
– A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2) bekezdése)
– Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (R. 20. § (2) bekezdése).
– A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.

A 2015/2016. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2015. május 4-6.
(hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)

Helyszín: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája,
Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.

– A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (R. 20. § (3) bekezdése), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területen (Nkt. 92.§).

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következők:

1. Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
3. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szem.ig, útlevél, kártyajogosítvány)
4. Gyermek TAJ kártyája
5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

– Roma nemzetiségi nevelést folytat magyar nyelven az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény valamennyi telephelye.

– A sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdése).
– Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2015. június 3-ig , a beiratkozást követő 21 munkanapon belül.

Jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).
Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda lévén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.

– Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

– Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férőhelyei terhére igény esetén a környező települések gyermekeit is fogadhatja.

Az első óvodai foglalkozási nap:
A 2015/2016-os nevelési év első napja: 2015. szeptember 1. (kedd)
Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

További információ:
A fentieken túl az óvoda vezetője tud tájékoztatást adni telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.
Balmazújváros, 2015. március 17.

Felhívás beiratkozásra

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 05-04-2015

KEDVES SZÜLŐK!

A 2015/2016. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2015. május 4-6.
(hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)

Helyszín: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája,
Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.

Az óvodai beiratkozás a 2015/16.-os nevelési évre minden 3. életévét betöltött gyermek számára kötelező.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők:

1. Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
3. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szem.ig, útlevél, kártyajogosítvány)
4. Gyermek TAJ kártyája
5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

A beiratkozást megelőzően minden óvoda nyílt napot szervez az alábbiak szerint:
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

Csicsergő Óvodája (Bimbó köz 2.): 2015. április 21.- én délelőtt
Mesevár Óvodája: (Bólyai utca 59.): 2015. április 21.- én délelőtt
Napsugár Óvodája: (Kossuth u. 19.): 2015. április 22.-én délelőtt
Nyitnikék Óvodája: (Hortobágyi u. 18.): 2015. április 21.-én délelőtt
Százszorszép Óvodája: (Vörösmarty u. 34.-36.): 2015. április 20.-án délelőtt