Bölcsődei nevelés és gondozásmentes napok

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 16-02-2017

Tájékoztatjuk a Szülőket arról, hogy a Városi Bölcsőde nyáron
2017 .o6.26-től 2o17 .o7.o7-ig zárva tart.
Szülői kérésre a gyermek felügyeletéről és étkezéséről igény
szerint gondoskodunk.
2oL7. április 21-e (péntek) gondozás-nevelésmentes nap a
bölcsődében.
Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy jelezzék a bölcsődei
ellátásra vonatkozó igényeiket a kisgyermeknevelőknél!
Balmazújváros, 2oI7. február 15.
Tisztelettel:
dr. Veres Margit sk.
poIgármester

Óvodapedagógus munkakör betöltése

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 16-02-2017

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

•         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, Esélyegyenlőségi Referenssel és az óvoda munkaközösség-vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Minden óvodában és a bölcsődében – 2017. február 8.

•         Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. február 8.

•         Intézmény honlapja – 2017. február 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.