0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 14-03-2012

Óvodai beíratkozás

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 29-03-2016

A 2016/2017. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2016. május 2-4. (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)

Helyszín:
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája,
Balmazújváros, Vörösmarty u 34-36.

HIRDETMÉNY
az óvodai felvételről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet- a továbbiakban: R.- 12. § (1) bekezdése).

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (R. 20. § (2)).

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

– Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).

– A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2) bekezdése)

– Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (R. 20. § (1) bekezdése).

– A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette (1952. évi IV. törvény 72/B.§). Ez a jogszabály hatálytalan!!            

               A 2016/2017. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2016. május 2-4.

                         (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)

 Helyszín: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája,

Balmazújváros, Vörösmarty u 34-36.

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.

– A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (R. 20. § (3) bekezdése), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következők:

 1. Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
 2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 3. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szemig, útlevél, kártyajogosítvány)
 4. Gyermek TAJ kártyája
 5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

– A sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdése).

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2016. június 3-ig,  a beiratkozást követő 22 munkanapot követően.

Jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda lévén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.

– Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

– Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férőhelyei terhére igény esetén a környező települések gyermekeit is fogadhatja.

Az első óvodai foglalkozási nap:

 A 2016/2017-es nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)

 Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

 További információ:

A fentieken túl az óvoda vezetője tud tájékoztatást adni telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.

Balmazújváros, 2016. március 1.

 

Balmazújváros Város Önkormányzatával egyeztetve:

Vezendi Andrásné

intézményvezető

 

 

0

Posted by Lilla | Posted in Napsugár | Posted on 27-02-2016

DECEMBER

Iskolások karácsonyi koncertje az óvodában.

P1320534 P1320529

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 11-01-2016

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 6,5hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,
§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52-370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

§         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetővel, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség vezetővel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balmazújváros honlapja – 2016. január 11.

§         Helyben szokásos módon óvodáinkban, bölcsődében – 2016. január 11.

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2016. január 11.

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 01-12-2015

Intézményünk Hétszínvirág Színjátszó Munkaközössége szeretettel vár minden érdeklődőt 2015. december 18-án 17 órától Grimm-Holle anyó mesejátékának előadására. Jegyek vásárolhatók az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodáiban és bölcsijében.

11221938_1620468651550597_6158698124143807794_n

Időszakos gyermekfelügyelet a Bölcsődében

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 29-10-2015

KEDVES SZÜLŐK!

Az Egyesített Óvoda És Bölcsőde Intézmény VÁROSI BÖLCSŐDÉBEN várjuk az Időszakos Gyermekfelügyelet szolgáltatásunkat igénybe vevő Szülőket!
A szolgáltatás célja: segíteni azoknak a családoknak, édesanyáknak, akik váratlan helyzetbe kerülnek ügyintézés, vizsga, tanulás, vásárlás stb. és e miatt gondot okozhat gyermekük felügyelete hosszabb-rövidebb időre.
Szolgáltatásunkat azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermekükkel együtt játszva szeretnének eltölteni délelőttjüket vagy délutánjukat. Jól felszerelt fejlesztő eszközökkel (trambulin, csúszda, ugráló, labda, bújócska) berendezett csoportszoba várja a gyerekeket.
Amit a szolgáltatás igénybe vétele előtt tudni kell:
 időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyerekek vehetik igénybe
 térítési díja 266ft/óra
 étkeztetést igény szerint biztosítunk
 előzetes bejelentkezés szükséges 52/370-131-es, mobil: 0630/4874103-as telefonon vagy személyesen Koroknai Jánosné bölcsőde szakmai vezetőnél.

 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ beszedés

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 07-10-2015

2015. október 12. Nyitnikék Óvoda: 07:30-08:30

2015. október 13. Mesevár Óvoda: 07:30-08:30

2015. október 14. Napsugár Óvoda: 07:30-08:30

2015. október 15. Csicsergő Óvoda: 07:30-09:00

2015. október 16. Százszorszép Óvoda: 07:30-09:00

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy abban az óvodában tegyék meg a befizetést, amelyikbe a gyermekük jár!

Óvodapedagógusi munkakör

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 10-07-2015

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű határozott idejű 10 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Jó szintű Vezetői kompetencia, empátia, tolerancia.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség-vezetővel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Balmazújváros honlapja – 2015. július 10.
 •         Helyben szokások módon óvodáinkban, bölcsődében – 2015. július 10.
 •         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2015. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Kisgyermeknevelői munkakör

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 10-07-2015

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

Kisgyermeknevelő 2 fő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű határozott idejű 10 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés Csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) illetve emelt szintű Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Emelt szintű szakképesítés, Bölcsődei szakgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), Kisgyermekgondozó- nevelő (OKJ),
 •         Óvodapedagógusi végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő 2 fő.
 •         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetővel, Esélyegyenlőségi Referenssel és a Bölcsőde szakmai vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Balmazújváros honlapja, Önkormányzat hirdetőtáblája – 2015. július 10.
 •         Helyben szokások módon óvodáinkban, bölcsődében – 2015. július 10.
 •         Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény honlapja – 2015. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Térítési díj

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 09-07-2015

Térítési díjbeszedés időpontja:

 

 1. július 13.(Hétfő)    800 – 1400ig
 2. július 14. (Kedd)    800 – 1400ig
 3. július 15. (Szerda)   800 – 1400ig

Helyszín: a Százszorszép Óvoda
(Vörösmarty u. 34-36.)

Csak a fenti időpontokban tudják a térítési díjat befizetni. Kérjük az időpontok betartását.

Szepesi Lilla
térítési díjbeszedő

Micimackó

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 31-05-2015

A Hétszínvirág Színjátszó Munkaközösség a Gyermeknap alkalmából a Micimackó című előadással kedveskedett a gyerekeknek

11390187_760533867402856_8333072330157115713_n  11390228_760782450711331_2752680280016009816_n

11392815_760534004069509_1376112324703098166_n  11392985_760533914069518_6352748187538136664_n