Tehetséggondozás

2014. DECEMBER

DECEMBER

Ovisaink ez alkalommal a vasúti közlekedéssel ismerkedtek. Debrecenbe utaztak, ahol amellett, hogy kipróbálták a villamossal való közlekedtek, megnézték a város karácsonyi díszbe öltözött főterét és megkóstolták – sokan először – a sült gesztenyét is.

2014. JÚNIUS

A Pöttöm Kuckó utolsó foglalkozására a szülők is betekinthettek.

PÖTTÖM  MŰVÉSZKUCKÓ

                          

                          „Tehetséggondozás a drámapedagógia segítségével”

 

A Pöttöm Művészkuckó a drámapedagógia segítségével lehetővé teszi a 4-7 éves korú gyermekek anyanyelvi és kommunikációs, valamint kooperációs képességeinek magasabb szintű kibontakoztatását. A „mintha” szituációk létrejöttében, megélésében az egész személyiség aktívan részt vesz, ezért az értelem, az érzékelés, az emlékezet, a figyelem, a fizikum, a jellem oly módon fejlődik, hogy a gyermeket segíti a társadalmi élete során tapasztalt interakciókban való eligazodásban.

 A Pöttöm Művészkuckó célja:

v     A közösen átélt játékok, „mintha szituációk” által a gyermekek erkölcsi, érzelmi nevelése, közösségi magatartásának fejlesztése.

v     Érdeklődő, a világ dolgaira nyitott, kreatív személyiség megalapozása.

Feladata:

v     Erősödjön a gyermekek önismerete, önbecsülése, a társakhoz való pozitív viszonya, verbális-, nonverbális kifejezőkészsége.

v     Gazdagodjon képzeletük, szókincsük.

v     Fejlődjön problémamegoldó gondolkodásuk, kreativitásuk.

v     A mese, a vers, az ének, a zene, a tánc által a gyermekek „művészi hajlamai” kapjanak megerősítést, valósuljon meg tehetségük ápolása.

Kritériumok:

v     Gazdag szókincs, képzelet.

v     Jó verbális kifejezőképesség.

v     Nyitottság, bátorság, együttműködő képesség.

v     Fejlett gondolkodás, feladattudat, empátia.

 A foglalkozások kétheti rendszerességgel valósulnak meg a Mesevár Óvodában, délután, 30 perces időtartamban.

A foglalkozásokat vezeti: Szilágyiné Szabó Judit /drámapedagógus

Munkaterv

2013/2014 tanév

OKTÓBER

v     Feszültségoldó, megfigyelőképességet fejlesztő játékok.

v     Ismerkedő, társas kapcsolatokat fejlesztő játékok.

v     Vers tanulása.

NOVEMBER

v     Mímetikus, szöveges -improvizatív játékok.

v     Mesehallgatás.

v     Szókincsfejlesztő, figyelemösszpontosító játékok.

v     Együttműködést fejlesztő játékok.

DECEMBER

v     Önuralom-, közérzetjavító játékok.

v     Beszédkészséget fejlesztő játékok.

v     Kommunikációs gyakorlatok.

JANUÁR

v     Mondóka tanulása.

v     Légzés-, hang-, kiejtésgyakorlatok.

v     Játék a mondókákkal, versekkel.

v     Improvizáció szerepben kellékek, eszközök segítségével.

FEBRUÁR

v     Bizalomérzet, együttműködés, térérzékelés.

v     Térhasználat.

v     Önfegyelem, fantáziafejlesztő játékok.

v     Improvizáció zenére.

v     Grimasztükör.

MÁRCIUS

v     Fantáziafejlesztő, mímes játékok.

v     Nevelési dráma.

v     Mesehallgatás.

ÁPRILIS

v     Mondóka, vers tanulása.

v     Önkifejezést fejlesztő játékok.

v     Nevelési dráma.

 MÁJUS

v        Szerkesztett játék
Közös mesélés

Egész évben a játékon van a hangsúly, nem a szerepeltetésen. Legfontosabb, hogy az idejáró gyermekek jól érezzék magukat, ismerjék és fogadják el egymást, igazi kis közösség kovácsolódjon belőlük a tanév során. Derűsen, jókedvvel, aktívan vegyenek részt a foglalkozásokon és személyiségük komplex módon pozitív irányban fejlődjön, „tehetségeik” szabad utat kapjanak.

                                „Tégy meg minden jót, ami tőled telik,

                                  Amilyen eszközzel csak tudod,

                                  Amilyen módon csak tudod,

                                  Ahol csak tudod,

                                  Akivel csak tudod.”

                                    

                                                                             / John Wesley/